Afhandeling probleemsituaties

Wanneer zich situaties voordoen waarbij redelijkerwijs aangevoeld wordt dat één of meerdere van de in deze code vermelde principes in het gedrang kunnen komen, maar waar deze code nog geen afdoende verduidelijking geeft, dient de betrokken auditor dit zo snel mogelijk en bij voorkeur via e-mail te melden aan zijn/haar manager-auditor.

Alle personeelsleden van Audit Vlaanderen dragen bij tot het toezicht op de naleving van deze code. Toch kunnen enkel in eerste orde de manager-auditoren en in tweede orde de administrateur-generaal zich uitspreken over de conformiteit van het gestelde gedrag met deze code en deze bevindingen meenemen in de evaluatie van de auditoren. Mogelijke inbreuken op de bepalingen van deze code dienen dan ook aan hen te worden gerapporteerd. Anonieme meldingen zullen niet worden behandeld, maar zullen aan de betrokkene worden meegedeeld en kunnen aanleiding geven tot verhoogde waakzaamheid.

De niet-naleving van de bepalingen van deze gedragscode kan aanleiding geven tot het nemen van tuchtrechtelijke sancties en in voorkomend geval tot het opstarten van een burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedure.