Belangrijkste vaststellingen

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste vaststellingen van deze thema-audit. De vaststellingen tonen aan dat de 14 geauditeerde lokale besturen stappen vooruit zetten m.b.t. de monitoring van hun meerjarenplan, maar dat er nog werk aan de winkel is.

Onder elke vaststelling kunt u klikken op 'meer details'. U krijgt dan een overzicht van de volgende punten:

  • Wat wordt er verwacht?
  • Referentiekader Audit Vlaanderen
  • Vaststellingen uit de thema-audit
  • Hoe aan te pakken?
  • Advies voor politiek verantwoordelijken
  • Goede praktijken
Opvolgbaarheid meerjarenplan 2020-2025

Vaststelling 1: werken met indicatoren en SMART formuleren van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties is nog niet voldoende ingeburgerd. 
Meer details

Dataverwerking (incl. instrumenten)

Vaststelling 2: de inzet van adequate instrumenten voor het verzamelen van de gegevens voor de opvolging van het meerjarenplan is voor verbetering vatbaar (vooral vanuit financiële hoek bekeken).
Meer details

Rapportering en bijsturing

Vaststelling 3: rapportering over het meerjarenplan is onvoldoende afgestemd met de politiek verantwoordelijken.
Meer details

Vaststelling 4: opvolgingsrapportering wordt als verplicht nummer gezien en niet als instrument om bij te sturen.
Meer details

Vaststelling 5: het managementteam heeft onvoldoende globaal overzicht/helikopterview over de opvolging van het meerjarenplan en vult dus niet de rol in die de decreetgever voorzien heeft.
Meer details

Algemeen kader (afspraken en rollen)

Vaststelling 6: organisatiebrede afspraken over de opvolging van het meerjarenplan ontbreken vaak, waardoor dit te sterk sectoraal/op dienstniveau wordt aangestuurd.
Meer details

Aanpak van organisatiebeheersing

Vaststelling 7: organisatiebeheersing wordt nog onvoldoende ingezet voor de uitbouw van sterke organisaties.
Meer details

Auditdoelstelling COVID-19

Doelstelling: er is aandacht voor de opvolging van COVID-19 in de opvolging van het meerjarenplan.
Meer details