Globaal rapport - interbestuurlijke audit Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

Globaal rapport

Dit globaal rapport bevat de belangrijkste overkoepelende vaststellingen uit de interbestuurlijke audit over de leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Audit Vlaanderen ging de beheersing van de interbestuurlijke risico’s in het kader van dit proces na.

Langdurige leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte. Om dit tegen te gaan voerde de Vlaamse overheid een aantal acties in. Lokale besturen zijn in dit kader samen met het Departement Omgeving verantwoordelijk voor de detectie/inventarisatie van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. De Vlaamse Belastingdienst staat in voor het innen van een heffing en de doorstorting van de ontvangsten naar o.a. het lokaal bestuur.

Aanpak

Audit Vlaanderen voerde een audit uit bij het Departement Omgeving, de Vlaamse Belastingdienst en 14 lokale besturen. Hierdoor kwam het volledige interbestuurlijke proces, van de detectie van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten tot en met de ontvangst van de middelen naar aanleiding van de heffing, in scope. Iedere geauditeerde organisatie ontving een rapport m.b.t. de eigen werking.

De conclusies rond de interbestuurlijke relaties tussen de betrokken bestuursniveaus werden verwerkt in een globaal rapport. Om deze conclusies verder te onderbouwen voerde Audit Vlaanderen een elektronische bevraging uit bij 61 lokale besturen m.b.t deze thematiek. De resultaten van de bevraging zijn in het globaal interbestuurlijk rapport opgenomen in gele kaders, de resultaten uit de audits worden weergegeven via grijze kaders.

Vaststellingen

Audit Vlaanderen stelde vast dat het interbestuurlijke proces onvoldoende onder controle is.  

  • Er is onvoldoende (interbestuurlijke) samenwerking, interactie en partnerschap tussen de verschillende actoren, wat leidt tot een onvolledige en soms inefficiënte uitvoering van het Vlaams beleid en de bijhorende taken. 

  • De volledigheid en correctheid van de jaarlijkse gemeentelijke lijst en de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten is onvoldoende gegarandeerd. De huidige werkwijze verzekert de gelijke behandeling van eigenaars niet. 

  • De correctheid van de jaarlijkse verdeling van de inkomsten uit de heffing is voldoende gegarandeerd. De transparantie hierover is echter heel beperkt. 

  • De actoren voeren hun taken over het algemeen tijdig uit. Er zijn echter knelpunten bij de behandeling van de beroepen tegen de registratie op de inventaris en de lange periode tussen de detectie/registratie en de inkohiering. 

  • De wettelijke bepalingen worden voor bepaalde aspecten onvoldoende nageleefd. Een zeer strikte toepassing van andere aspecten uit de weinig recente en weinig bijgestuurde regelgeving leidt tot bureaucratie en administratieve overlast. 

  • Er is geen gezamenlijk en geïntegreerd digitaal dossier(beheer). 

Het Departement Omgeving heeft in overleg met de Vlaamse Belastingdienst en VVSG een gezamenlijke reactie op het globaal interbestuurlijk rapport geformuleerd, waarin de grote lijnen van een verbetertraject voor de komende jaren worden geschetst. 

Globale resultaten bevraging

U vindt hier de globale resultaten van de bevraging bij 61 besturen. Deze resultaten kan u als lokaal bestuur gebruiken om uw aanpak te vergelijken met deze binnen andere lokalen besturen.