Globaal rapport - thema-audit Instroom van medewerkers

De aanwerving van competente medewerkers is van groot belang voor een lokaal bestuur. Op voorstel van vertegenwoordigers van de lokale besturen, besliste Audit Vlaanderen om een thema-audit over het instroomproces van medewerkers bij 27 lokale besturen uit te voeren.

Globaal rapport thema-audit Instroom van medewerkers
Globaal rapport

Audit Vlaanderen geeft de belangrijkste bevindingen uit de audits weer in een globaal rapport. Daar leest u onder andere:

  • Hoe lokale besturen het wervingsproces aanpakken;
  • Welke problemen ze daarbij ervaren;
  • Wat de belangrijkste aandachtspunten zijn binnen het instroomproces.

Daarnaast besteedt het globaal rapport ook aandacht aan het instroombeleid, de continuïteit in het uitvoeren van het instroomproces en objectiviteit en onafhankelijkheid bij aanwervingen.

Aanpak

Audit Vlaanderen onderzocht de verschillende stappen van het instroomproces, startend van de behoeftebepaling tot en met de indiensttreding, en een aantal procesgebonden overkoepelende voorwaarden. Deze audit focust zich zowel op externe aanwerving als op interne procedures (bv. bevordering, interne personeelsmobiliteit).

Vaststellingen

Uit de audits blijkt dat de geauditeerde besturen er globaal gezien in slagen om de  aanwervingsprocedure efficiënt, effectief en kwaliteitsvol uitvoeren. Daarnaast werden verschillende werkpunten vastgesteld die relevant zijn voor meerdere besturen.

Er is nog ruimte voor verbetering bij het uitvoeren van een verkorte aanwervingsprocedure, op het vlak van:

  • Het transparant uitvoeren van de procedure
  • De gelijke toegang tot het openbaar ambt en de gelijke behandeling van kandidaten garanderen
  • De uitbouw en naleving van interne regels
  • Het beheren van tijdelijke arbeidscontracten

Ook het omgaan met de huidige regelgeving en de ondersteuning hiervan voor lokale besturen kan beter.

Goede praktijken

De thema-audit bracht bij de geauditeerde besturen ook een aantal goede praktijken aan het licht die andere lokale besturen kunnen inspireren bij het uitbouwen van hun instroomproces- en beleid.