Globaal rapport - thema-audit Omgevingsvergunningen

Voorpagina globaal rapport thema-audit Omgevingsvergunningen
Klik op de afbeelding om het globaal rapport te openen.
Globaal rapport

Tussen juli 2020 en september 2021 voerde Audit Vlaanderen de thema-audit Omgevingsvergunningen uit bij 15 lokale besturen.  Audit Vlaanderen geeft de belangrijkste bevindingen uit de audits die relevant zijn voor alle lokale besturen weer in een globaal rapport. In dit globaal rapport leest u onder andere: 

  • wat de belangrijkste conclusies zijn van deze thema-audit; 

  • welke verbeterpunten er zijn voor het proces van omgevingsvergunningen; 

  • hoe u als lokaal bestuur zelf aan de slag kan om dit proces beter te beheersen. 

Aanpak

Elk lokaal bestuur is bevoegd voor het afleveren van bepaalde omgevingsvergunningen op zijn grondgebied. In deze thema-audit ging Audit Vlaanderen na hoe een aantal risico’s bij de behandeling van omgevingsvergunningsaanvragen bij een lokaal bestuur worden ingeperkt. Ook de aanpak van een aantal ondersteunende processen gelinkt aan het omgevingsvergunningenproces kwamen aan bod.  

In de audits op lokaal niveau peilde Audit Vlaanderen ook naar de samenwerking en interactie tussen de verschillende bestuursniveaus betrokken bij het verlenen van omgevingsvergunningen (lokale, provinciale besturen en het Vlaamse Gewest). Het globaal rapport bevat ook enkele verbeteracties specifiek gericht naar één of meerdere bestuursniveaus. 

Vaststellingen

De geauditeerde lokale besturen organiseren het proces in functie van de wettelijke termijnen zoals opgenomen in het ‘omgevingsvergunningendecreet’. Hierdoor slagen de onderzochte besturen er voldoende in om deze termijnen te halen.  Ze zetten verder sterk in op voorafgaand overleg en digitalisering van het proces. 

Audit Vlaanderen stelde ook verbeterpunten vast. Volgende bevindingen belemmeren een efficiënte, integere en kwaliteitsvolle aanpak en verloop van het omgevingsvergunningenproces:  

  • een onvoldoende gebruik van ondersteunende instrumenten

  • het beperkt delen en hergebruiken van nuttige informatie

  • onvoldoende kwaliteitscontroles

  • het ontbreken van een gestructureerde aanpak om kennis en expertise te verhogen

  • onvoldoende afspraken om de onafhankelijke positie van de GOA te verhogen

  • onvoldoende monitoring

  • nood aan optimalisaties inzake digitalisering

Voor een aantal van deze verbeterpunten is het aangewezen om een aanpak over de bestuursniveaus heen uit te werken.  

Aan de slag

De thema-audit definieerde 16 nieuwe goede praktijken die inspiratie kunnen bieden om het omgevingsvergunningenproces in uw lokaal bestuur verder te optimaliseren. Deze goede praktijken zijn hier terug te vinden.