Hoe communiceert Audit Vlaanderen over haar (forensische) auditrapporten?

Omwille van een aantal recente persartikelen die de rapporteringswijze van Audit Vlaanderen niet correct weergeven, willen we deze hierbij nog even verduidelijken.

Alle vaststellingen, gedaan tijdens een (forensische) audit, worden opgenomen in een auditrapport. Dit rapport is in principe de enige communicatie door Audit Vlaanderen over de resultaten van een audit.

Bij lokale besturen is een belangrijke rol weggelegd voor de voorzitter van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn/provincieraad. De voorzitter van de raad moet namelijk, conform artikel 221 van het decreet Lokaal Bestuur en artikel 7 van het oprichtingsbesluit van Audit Vlaanderen, het rapport ter beschikking stellen aan elk raadslid. Het lokaal bestuur beslist zelf op welke manier en wanneer ze het rapport ter beschikking stelt aan de raadsleden.

In het geval van een forensisch auditrapport wijst Audit Vlaanderen de bestemmelingen steeds op het feit dat een dergelijk rapport persoonsgegevens, alsook vertrouwelijke informatie bevat. Audit Vlaanderen neemt steeds de nodige maatregelen om het rapport op een veilige manier aan de bestemmelingen te bezorgen. De bestemmelingen van een rapport worden, na ontvangst, mede-eigenaar van het rapport waardoor deze ook verplicht zijn hier gepast mee om te gaan. Bij de opslag en mogelijke verdere verspreiding van het forensisch rapport moeten de mede-eigenaars evenzeer specifieke beveiligingsmaatregelen hanteren.

Wat betreft de lokale besturen, maakt Audit Vlaanderen het definitief rapport over aan volgende bestemmelingen:

Type lokaal bestuur Bestemmelingen auditrapporten over lokale besturen
Gemeente
 1. Algemeen directeur
 2. Burgemeester
 3. Voorzitter gemeenteraad
 4. Het auditcomité van de lokale besturen
OCMW
 1. Algemeen directeur
 2. Voorzitter vast bureau
 3. Voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
 4. Het auditcomité van de lokale besturen
Provincie
 1. Griffier
 2. Gouverneur als voorzitter van de deputatie
 3. Voorzitter provincieraad
 4. Het Rekenhof
 5. Het auditcomité van de lokale besturen
Autonoom gemeentebedrijf
 1. Hoogste ambtelijk verantwoordelijke
 2. Voorzitter raad van bestuur
 3. Voorzitter gemeenteraad
 4. Het auditcomité van de lokale besturen
Autonoom provinciebedrijf
 1. Hoogste ambtelijk verantwoordelijke
 2. Voorzitter raad van bestuur
 3. Voorzitter provincieraad
 4. Het auditcomité van de lokale besturen
Welzijnsvereniging
 1. Hoogste ambtelijk verantwoordelijke
 2. Voorzitter algemene vergadering
 3. Voorzitter raad van bestuur
 4. Het auditcomité van de lokale besturen

Voor meer informatie over de rapporteringslijnen van Audit Vlaanderen, kan u het auditcharter raadplegen.

Wat betreft de auditrapporten over de Vlaamse Administratie, zijn gelijkaardige richtlijnen van toepassing.