Klokkenluiden bij de lokale besturen

Personeelsleden van de lokale besturen die onregelmatigheden vaststellen, kunnen rechtstreeks Audit Vlaanderen op de hoogte brengen (mail: melding.audit@vlaanderen.be, tel: 02 553 45 55). Verklaringen van klokkenluiders vallen niet onder het inzagerecht, tenzij het betrokken personeelslid zijn instemming geeft.

Klokkenluiders van de lokale besturen zijn beschermd tegen tuchtsancties of ontslag, tenzij het om kwade trouw, persoonlijk voordeel of een valse aangifte gaat. Audit Vlaanderen is de mening toegedaan dat het vertrouwelijk melden in een klokkenluidersregeling absolute prioriteit heeft en wenst de melder een zo maximaal mogelijke garantie te geven dat zijn identiteit niet gekend raakt in de rest van de organisatie.

Wilt u nog meer informatie over klachten m.b.t. lokale en provinciale besturen? Neem dan eens een kijkje op deze pagina op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur.
 

Relevante regelgeving:

Artikel 223 van het Decreet Lokaal Bestuur, artikel 104 §2 van het Provinciedecreet en artikel 256 van het Provinciedecreet.