Klokkenluiden bij de Vlaamse overheid

Personeelsleden van de Vlaamse overheid die onregelmatigheden vaststellen, kunnen rechtstreeks Audit Vlaanderen inlichten (mail: melding.audit@vlaanderen.be, tel: 02 553 45 55).

Klokkenluiders zijn beschermd tegen tuchtsancties, ontslag of een andere vorm van openlijke of verdoken sanctie, tenzij het om kwade trouw, persoonlijk voordeel of een valse aangifte gaat. Ze kunnen vragen om onder de bescherming van de Vlaamse Ombudsdienst te worden geplaatst.
 

Klokkenluidersprocedure bij Audit Vlaanderen

Wanneer door een klokkenluider onregelmatigheden worden gemeld aan Audit Vlaanderen, wordt steeds een grondig vooronderzoek gevoerd. Op basis hiervan wordt door de administrateur-generaal van Audit Vlaanderen een gefundeerde beslissing getroffen met betrekking tot het al dan niet opstarten van een forensische audit.

Wanneer Audit Vlaanderen beslist om een forensische audit op te starten, beperkt de audit zich tot het onderzoek naar de mogelijke onregelmatigheden en wordt, conform stringent vastgelegde rapporteringslijnen, gerapporteerd over de bevindingen van de audit. Audit Vlaanderen biedt geen expliciete bescherming aan klokkenluiders, maar onthult in principe nergens de identiteit van de klokkenluider.

Audit Vlaanderen is de mening toegedaan dat het vertrouwelijk melden in een klokkenluidersregeling absolute prioriteit heeft en wenst de melder een zo maximaal mogelijke garantie te geven dat zijn identiteit niet gekend raakt in de rest van de organisatie.
 

Relevante regelgeving:

Het Vlaams personeelsstatuut ("Raamstatuut") van 13.01.2006 bepaalt dat een personeelslid dat in de uitoefening van zijn functie onregelmatigheden vaststelt, hiervan onmiddellijk zijn lijnmanager op de hoogte stelt. Het personeelslid mag ook Audit Vlaanderen hiervan rechtstreeks op de hoogte brengen.

Op 7 mei 2004 werd het Ombudsdecreet (decreet houdende instelling van de Vlaamse Ombudsdienst) van 7 juli 1998 gewijzigd in het kader van de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden. De klokkenluider die hierom verzoekt, kan hierdoor onder de bescherming van de Vlaamse Ombudsman worden geplaatst. Op 16 en 17 mei 2006 werd een protocol van samenwerking ondertekend tussen IAVA (de rechtsvoorganger van Audit Vlaanderen) en de Vlaamse Ombudsdienst.

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 6 december 2013 een vernieuwde regeling voor de bescherming van klokkenluiders goed. De beschermingsmaatregelen draaien in hoofdzaak om een omgekeerde bewijslast. De betrokken overheidsdienst moet aantonen dat een bepaalde maatregel of tuchtstraf tegen een beschermd personeelslid geen verband houdt met het klokkenluiden. Nieuw is dat de bescherming voortaan ook de mogelijkheid biedt om een vrijwillige herplaatsing van het personeelslid te bespreken.

In uitvoering van deze aanpassing aan de klokkenluidersregeling werd op 9 mei 2014 een protocol tot regeling van de bescherming van klokkenluiders ondertekend tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Ombudsdienst.