Lokale besturen: nieuwsbrief nr 23 (oktober 2021)

Webinar subsidies door lokale besturen

Let’s go Urban, Pukkelpop e.a.: subsidies liggen in de vuurlinie. Om de lokale besturen aan te moedigen om dit proces onder handen te nemen, organiseren ABB, VVSG en Audit Vlaanderen een webinar op 25 november 2021 van 10.00-12.00 uur.

Tijdens het webinar staan we onder meer stil bij de resultaten van de thema-audit die Audit Vlaanderen in 2019 uitvoerde over gemeentelijke premies, subsidies en toelagen. Daarnaast zullen medewerkers en mandatarissen van verschillende besturen getuigen over hoe zij binnen hun bestuur aan de slag gingen met de uitdagingen bij het toekennen van subsidies.

U kunt zich inschrijven voor dit webinar via de website van ABB.

We zijn nog op zoek naar lokale besturen die de gids voor de evaluatie van het subsidieproces gebruikten en hierover willen getuigen op het webinar. Wilt u hieraan meewerken? Stuur een e-mail naar liesbeth.vanderstukken@vlaanderen.be.

terug naar begin

Globaal rapport omgevingsvergunningen

Van juli 2020 tot september 2021 voerde Audit Vlaanderen een thema-audit uit over het omgevingsvergunningenproces bij vijftien lokale besturen. In het globaal rapport bundelde Audit Vlaanderen de belangrijkste vaststellingen en mogelijke verbeteracties om de efficiëntie, integriteit en kwaliteit van het proces te verhogen.

De belangrijkste vaststellingen van deze thema-audit tonen aan dat de onderzochte besturen er voldoende in slagen om de decretale termijnen te halen, inzetten op voorafgaand overleg en een digitaal verloop van het omgevingsvergunningenproces.

Daarnaast bevat het rapport verbetermogelijkheden met als doel:

  • de ondersteunende instrumenten beter te gebruiken;
  • de nuttige informatie te delen en hergebruiken;
  • kwaliteitscontroles uit te voeren;
  • kennis en expertise te verhogen door een gestructureerde aanpak;
  • verdere afspraken te maken om de onafhankelijke positie van de gemeentelijk omgevingsambtenaar te verhogen;
  • degelijke monitoring op te zetten;
  • de digitalisering verder te optimaliseren.

Volgens Audit Vlaanderen is het voor een aantal van deze verbetermogelijkheden een meerwaarde om ze met de verschillende betrokken bestuursniveaus aan te pakken of meer specifiek een samenwerking tussen de lokale en provinciale besturen en het Vlaamse Gewest op te zetten.

Lees alle resultaten van deze thema-audit in het globaal rapport.

Audit Vlaanderen formuleerde bij deze thema-audit ook 16 goede praktijken die inspiratie kunnen bieden om het omgevingsvergunningenproces in uw lokaal bestuur verder te optimaliseren.

terug naar begin

Welke thema-audits lopen er momenteel?
Werken in eigen beheer bij de uitvoerende technische diensten

Het terreinwerk van de thema-audit bij de uitvoerende technische diensten loopt stilaan op zijn einde. We merken dat technische diensten onder meer worstelen met voorraadbeheer, toegangsbeheer en de opvolging van hun wagenpark(verbruik). Eind dit jaar loopt deze auditreeks af, het globaal rapport met lessen en goede praktijken wordt in februari 2022 verwacht.

Fusiebesturen

De eerste auditrapporten van de thema-audit Fusiebesturen zijn opgeleverd en momenteel zijn de audits bij de laatste van de zeven betrokken lokale besturen volop in uitvoering. De resultaten van deze thema-audit zullen in het voorjaar van 2022 gebundeld worden in een globaal rapport.

Financiële processen m.b.t. aankopen

De uitvoering van de thema-audit Financiële processen m.b.t. aankopen zit momenteel in de laatste fase. Het globaal rapport is in voorbereiding en na de publicatie ervan zal in 2022 een traject volgen om de resultaten verder toe te lichten.

terug naar begin

Nieuwe thema-audits in 2022
Interne financiële monitoring 

Audit Vlaanderen startte recent een nieuwe thema-audit op over de manier waarop lokale besturen hun interne monitoring met financiële impact aanpakken. De eerste twee pilootaudits in Aalst en Kontich zijn in opstart. In de periode van februari tot november 2022 zullen nog 12 audits uitgevoerd worden.

Opvolging Verzelfstandigde en Verbonden entiteiten

Met deze thema-audit wil Audit Vlaanderen nagaan of de lokale besturen een degelijke aanpak hanteren voor de opvolging van en afstemming met welbepaalde verzelfstandigde entiteiten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Aangezien mandatarissen zetelen in de bestuursorganen van deze entiteiten, zal ook met hen in gesprek worden gegaan.

Na de pas opgestarte pilootaudits in Olen en Sint-Niklaas, zal deze thema-audit in 2022 uitgerold worden bij een achttal besturen verspreid over Vlaanderen.

Niet terugvorderbare OCMW-steun

Audit Vlaanderen startte recent de voorbereiding van de thema-audit Niet terugvorderbare OCMW-steun. Deze thema-audit zal bij ongeveer veertien lokale besturen uitgevoerd worden. De focus van deze thema-audit ligt op financiële steun zoals terugbetalingen van éénmalige kosten of facturen, maar ook structurele steun die het OCMW aan bepaalde cliënten geeft, maar niet terugvordert en dus met eigen middelen financiert.

Op dit moment zijn de voorbereidingen van deze thema-audit volop bezig. Vanaf eind november starten de eerste pilootaudits op. We zoeken nog één bestuur dat als piloot wil deelnemen aan deze thema—audit. Interesse? Stuur een mailtje naar audit@vlaanderen.be.

terug naar begin

Uitschrijven nieuwsbrief

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u hier uit.

Audit Vlaanderen respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees in de privacyverklaring hoe Audit Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt, verzamelt en gebruikt.

terug naar begin