Situering

Een gedragscode voor auditoren is nodig om de vertrouwensrelatie met de geauditeerden en de credibiliteit van een auditagentschap te verstevigen. Deze gedragscode heeft tot doel de auditoren van Audit Vlaanderen een richtsnoer aan te bieden bij het streven naar een zo goed mogelijke invulling van de missie van Audit Vlaanderen.

Audit Vlaanderen wil:

  • een onafhankelijke, objectieve en bekwame partner zijn van de lokale besturen en van de Vlaamse administratie
  • bij het beheersen van financiële, wettelijke en organisatorische risico’s
  • teneinde een toegevoegde waarde te creëren bij de uitbouw van een efficiënte, effectieve, ethische en kwaliteitsvolle organisatie.

De gedragscode van Audit Vlaanderen expliciteert het eerste aspect van haar missie.

In deze gedragscode zijn de ‘code of ethics’ van The Institute of Internal Auditors en de principes van de deontologische code voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid verwerkt. Naast de specifieke richtlijnen in voorliggende code blijft op elke auditor ‘The Institute’s Professional Practices Framework’ van The Institute of Internal Auditors van toepassing. Deze gedragscode zal, in geval van tegenstellingen of onduidelijkheden, steeds ondergeschikt zijn aan de deontologische code voor de personeelsleden van de Vlaamse overheid, de bepalingen van het Vlaams Personeelsstatuut en alle andere relevante regelgeving (wetten, decreten, besluiten Vlaamse Regering,…).

De gedragscode werd door het toenmalige auditcomité van de Vlaamse administratie initieel goedgekeurd in haar vergadering van 21 juni 2005. Een aangepaste versie van de gedragscode werd door dit auditcomité goedgekeurd in haar vergadering van 12 september 2006. De oprichting van het nieuwe agentschap Audit Vlaanderen resulteerde in een bijwerking van deze gedragscode.

Elke auditor van Audit Vlaanderen onderschrijft de principes van deze gedragscode.

Alle personeelsleden van Audit Vlaanderen zullen toezien op de naleving van deze code. Zij kunnen tevens aanpassingen en verfijningen voorstellen, in functie van veranderende omstandigheden of nieuwe uitdagingen.