Thema-audit Standgelden

Audit Vlaanderen voert in 2020 de thema-audit ‘Standgelden: bepaling, inning en boekhoudkundige opvolging’ bij lokale besturen uit. Deze thema-audit evalueert of de geauditeerde organisatie:

  • de standplaatsen op een billijke en transparante wijze toekent;
  • de inning en opvolging van ontvangsten van standgelden onder controle heeft;
  • beheersmaatregelen heeft ingebouwd om fraude met betrekking tot standgelden te voorkomen.

Audit Vlaanderen wil met deze thema-audit enerzijds voor de betrokken besturen een rapport afleveren dat een overzicht biedt van sterktes en verbeterpunten. Anderzijds wil Audit Vlaanderen tot globale conclusies en aanbevelingen komen die zinvol kunnen zijn voor alle lokale besturen. Deze globale conclusies worden verwerkt in een globaal rapport.

Risico's

Deze thema-audit focust op de belangrijkste risico’s bij de bepaling, inning en boekhoudkundige opvolging van standgelden:

  • Het is voor het bestuur niet duidelijk welke standgelden ze wanneer en van wie dient te ontvangen, waardoor onduidelijkheid bestaat over potentiële inkomsten en de organisatie deze inkomsten ontbeert.
  • Er bestaat geen transparantie over de manier waarop standplaatsen worden toegekend, waardoor standhouders mogelijks ongelijk behandeld worden.
  • Er zijn onvoldoende beheersmaatregelen ingebouwd rond de toekenning van standplaatsen en de inning van standgelden, waardoor medewerkers onrechtmatige handelingen kunnen stellen waarbij de organisatie en/of standhouders schade lijden.
Controleprogramma
Controleprogramma thema-audit Standgelden