Vlaamse administratie: nieuwsbrief nr 32 (maart 2014)

 1. Netwerk organisatiebeheersing van 20 maart 2014

 2. Stand van zaken thema-audit informatieveiligheid

 3. Overleg auditcomité Vlaamse administratie en kernministers

 4. Uitbouw audits in lokale besturen

 5. Nieuwe website: www.auditvlaanderen.be

 6. Nieuwe medewerker bij Audit Vlaanderen

 

1. Netwerk organisatiebeheersing van 20 maart 2014

Graag nodigen wij u uit voor het netwerk organisatiebeheersing op 20 maart vanaf 10u in het auditorium van het Boudewijngebouw.

Agenda:

 • 10u00 - 10u10: Inleiding - Dany Dewulf VAPH
 • 10u10 - 10u20: Nieuwe structuur Audit Vlaanderen - Eddy Guilliams Audit Vlaanderen
 • 10u20 - 11u20: Voorstelling herwerkte leidraad IC/OB VO - Dieter Vanhee DBZ en Mark Vandersmissen Audit Vlaanderen
 • 11u20 - 11u40: Bespreking van het traject van de beleidsgerichte rapporten en evaluatie - Mark Vandersmissen Audit Vlaanderen
 • 11u40 - 12u00: Risicomanagement: stand van zaken en toekomst - Bart Van Hoorebeeck Audit Vlaanderen
 • Vanaf 12u00: Broodjeslunch

Inschrijven kan via volgende link: http://www.bestuurszaken.be/netwerksessie-20-maart-2014.

(terug)

2. Stand van zaken thema-audit informatieveiligheid

Eind 2013 startte Audit Vlaanderen de thema-audit informatieveiligheid. Hierin wordt gefocust op de bescherming van kritieke en vertrouwelijke informatie. Concreet wordt geëvalueerd in welke mate de Vlaamse overheid beheersmaatregelen heeft om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te garanderen.

De uitvoering van deze thema-audit wordt gefaseerd aangepakt.

 • Eerst zijn pilootauditopdrachten bij het agentschap Kind & Gezin en het agentschap Wonen-Vlaanderen uitgevoerd.
 • Eind februari/begin maart wordt de thema-audit uitgerold naar 4 andere entiteiten:
  • Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO);
  • Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS);
  • Vlaamse Belastingdienst (Vlabel);
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).
 • In de loop van het vierde kwartaal van 2014 zal een globaal syntheserapport beschikbaar zijn.

(terug)

3. Overleg auditcomité Vlaamse administratie en kernministers

In januari 2014 vond het jaarlijks overleg tussen de kernministers en een delegatie van het auditcomité van de Vlaamse administratie plaats. Tijdens dit overleg kwamen volgende punten aan bod:   

 • De beleidsgerichte rapporten. De ministers gaven aan tevreden te zijn dat de Vlaamse overheid globaal gezien op vlak van organisatiebeheersing stappen vooruit blijft zetten. Ze vinden de beleidsgerichte rapporten een waardevol instrument.
 • De stand van zaken van het project “Risico-analyse en –beleid”.
 • De thema-audits die tot 2013 werden uitgevoerd. De ministers stelden vast dat de realisatie van de aanbevelingen van de thema-audits beperkt blijft, hoewel de impact ervan belangrijk is omdat het om organisatiebrede aangelegenheden gaat.

De ministers gaven aan tevreden te zijn over de ernst en de professionaliteit waarmee het auditcomité en Audit Vlaanderen hun opdrachten uitvoeren. Het auditcomité bedankte de ministers voor het positief effect van het politiek draagvlak op de vooruitgang van de organisatiebeheersing binnen de Vlaamse administratie

(terug)

4. Uitbouw audits in lokale besturen

Audit Vlaanderen werkt aan de uitbouw van organisatiebeheersing in de lokale besturen. Hiervoor werd een leidraad organisatiebeheersing specifiek voor de lokale besturen ontwikkeld. Op basis van deze leidraad werden in 9 gemeenten en OCMW’s testaudits uitgevoerd. Momenteel starten de eerste volwaardige organisatie-audits in zes lokale besturen.
Voor de uitbouw van organisatiebeheersing in de lokale besturen werkt Audit Vlaanderen samen met partners als VVSG en de bestuursscholen. In de bestuursscholen van elke provincie worden opleidingen over organisatiebeheersing georganiseerd. In elke provincie starten trajecten die besturen zullen ondersteunen bij het uitvoeren van een zelfevaluatie. In de basisopleiding voor secretarissen, stafmedewerkers, financieel beheerders, … zal een module interne controle/organisatiebeheersing aan bod komen.

(terug)

5. Nieuwe website: www.auditvlaanderen.be

Audit Vlaanderen heeft een nieuwe website: www.auditvlaanderen.be. Goede praktijken en de nieuwsbrieven voor de Vlaamse administratie blijven op het VO-net beschikbaar.

(terug)

6. Nieuwe medewerker bij Audit Vlaanderen

Sinds half januari 2014 werkt Bavo Meert bij Audit Vlaanderen rond communicatie, informatiebeheer en documentatie.

(terug)