Vlaamse administratie: nieuwsbrief nr 38 (september 2016)

  1. De beleidsgerichte rapporten in 2016
  2. Het netwerk organisatiebeheersing van 6 oktober 2016
  3. Stand van zaken van de thema-audit wagenparkbeheer
  4. De detectie-audits rond overheidsopdrachten
  5. Thema-audit informatiebeheer VA

 

Audit Vlaanderen

1. De beleidsgerichte rapporten in 2016

In 2013 en 2014 stelde Audit Vlaanderen voor elke entiteit van de Vlaamse administratie een beleidsgericht rapport op. Deze rapportering schetste een beeld van de belangrijkste bevindingen op het vlak van interne controle / organisatiebeheersing en  werd - in functie van de evaluatie van de leidend ambtenaren - tegen het jaareinde bezorgd aan de bevoegde minister.

Omwille van de grondige wijzigingen in het audituniversum werden de beleidsgerichte rapporten per entiteit en per bevoegdheidspakket van de ministers in 2015 on hold gezet.

In het tweede semester van 2016 zal Audit Vlaanderen opnieuw een beleidsgericht rapport opmaken met het oog op het versterken van het politieke draagvlak en van de betrokkenheid van de leidend ambtenaren bij de verdere uitbouw van organisatiebeheersing en risicomanagement. Deze rapporteringen zullen opgesteld worden vertrekkende vanuit de uitgevoerde auditwerkzaamheden. Dit impliceert dat in principe de entiteiten waar auditwerkzaamheden uitgevoerd werden in 2015 en 2016, een rapportering zullen ontvangen.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

2. Het netwerk organisatiebeheersing van 6 oktober 2016

Op donderdag 6 oktober 2016 vindt de volgende sessie van het netwerk organisatiebeheersing plaats met als thema de globale bevindingen uit de thema-audits, met name die rond wagenparkbeheer, projectmanagement en informatiebeveiliging. Het netwerk gaat door in het auditorium van het Boudewijngebouw van 10.00 tot 12.00 uur.

Ankerpunten organisatiebeheersing kunnen inschrijven door een mailtje te sturen naar audit@vlaanderen.be.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

3. Stand van zaken van de thema-audit wagenparkbeheer

In het kader van de thema-audit rond wagenparkbeheer is Audit Vlaanderen bij zes entiteiten van de Vlaamse administratie nagegaan in welke mate de nodige beheersmaatregelen aanwezig zijn om de risico’s m.b.t. de verwerving, het gebruik en de vervreemding van dienstwagens in te perken. In de maanden maart tot juli heeft het terreinwerk van deze audits plaatsgevonden bij het Departement LNE, de VMM, AWV, De Scheepvaart, Vlabel en ANB. Per audit werd een auditrapport opgemaakt met de belangrijkste bevindingen, aanbevelingen en verbeterpunten. De laatste van deze zes audits bevindt zich momenteel in de rapporteringsfase.

De overkoepelende conclusies rond het beheer van het wagenpark binnen de Vlaamse administratie worden momenteel neergeschreven in een globaal rapport dat in het najaar gefinaliseerd zal worden. Een toelichting over deze thema-audit staat op de agenda van het netwerk organisatiebeheersing van 6 oktober 2016.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

4. De detectie-audits rond overheidsopdrachten

Wat zijn detectie-audits?

Bij een detectie-audit analyseert Audit Vlaanderen op basis van een aantal risicofactoren grote hoeveelheden gegevens aan de hand van datamining. Het is de bedoeling ongebruikelijke, afwijkende of merkwaardige patronen aan de oppervlakte te brengen. Vervolgens wordt nagegaan of deze patronen verklaarbaar, dan wel symptomatisch zijn voor mogelijke fouten en/of onregelmatigheden binnen het onderzochte proces.

Audit Vlaanderen voerde in 2015 en 2016 een reeks detectieaudits rond overheidsopdrachten uit binnen de Vlaamse administratie In het kader van deze audit werden op basis van een dataminingoefening op de betalingsgegevens uit Orafin een aantal entiteiten geselecteerd waar mogelijk overheidsopdrachten zouden kunnen zijn gesplitst om onder het drempelbedrag te kunnen blijven van bepaalde aanbestedingsprocedures of waar bij de toewijzing van opdrachten de mededinging onvoldoende zou hebben gespeeld. In 2015 werd een pilootopdracht opgestart bij één entiteit. De verdere uitrol in 2016 betreft vier entiteiten.

Tegen eind 2016 zal een globaal rapport worden opgesteld met een overzicht van de generieke auditbevindingen die werden gedaan tijdens de uitvoering van deze reeks detectie-audits.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

5. Thema-audit informatiebeheer VA

De auditplanning van Audit Vlaanderen voor 2017 voorziet de uitvoering van een thema-audit informatiebeheer binnen de Vlaamse administratie. De auditdoelstellingen, -reikwijdte en -aanpak zullen vastgelegd worden en toegepast worden tijdens een pilootopdracht bij het agentschap Flanders Investment & Trade (FIT). Vervolgens zal deze thema-audit verder uitgerold worden bij vijf andere entiteiten.

Per audit zal een auditrapport worden opgemaakt met de belangrijkste bevindingen, aanbevelingen en verbeterpunten. De overkoepelende conclusies rond het informatiebeheer binnen de Vlaamse administratie worden nadien neergeschreven in een globaal rapport.

> terug naar begin