Vlaamse administratie: nieuwsbrief nr 39 (februari 2017)

 1. Overleg kernministers
 2. Planning 2017
 3. Vanaf 2017 één keer per jaar opvolging aanbevelingen
 4. Nieuwe aanpak organisatie-audits Vlaamse administratie
 5. Globaal rapport wagenparkbeheer
 6. Thema-audit informatiemanagement
 7. Netwerk organisatiebeheersing van 20 april 2017
 8. Ook nog

 

Audit Vlaanderen

1. Overleg kernministers

Op 15 maart 2017 vindt het jaarlijks overleg tussen een afvaardiging van het auditcomité van de Vlaamse administratie en het auditcomité van de lokale besturen en de kernministers plaats. Dit overleg kadert binnen de adviesfunctie van de auditcomités aan de Vlaamse Regering. De kernministers van de Vlaamse Regering zijn: de minister-president, Geert Bourgeois en de viceministers-president, Hilde Crevits, Liesbeth Homans en Bart Tommelein. Tijdens dit overleg worden de audits die in 2016 plaatsvonden, toegelicht en de geplande audits voor 2017 besproken. D.m.v. dit overleg wordt de betrokkenheid van het politieke niveau m.b.t. de strategie van Audit Vlaanderen en de opgeleverde auditresultaten versterkt, zonder de onafhankelijkheid van het agentschap in het gedrang te brengen.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

2. Planning 2017

Het Auditcomité van de Vlaamse administratie keurde de auditplanning voor 2017 goed. De belangrijkste krijtlijnen van deze planning zijn:

 • Een thema-audit rond het gebruik van debet- en creditkaarten;
 • De uitrol van de thema-audit informatiemanagement bij 5 entiteiten: Ruimte Vlaanderen, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Departement Onderwijs en Vorming en Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen;
 • Een procesaudit bij 8 entiteiten waarbij 3 nieuwe bevoegdheden worden doorgelicht: Justitiehuizen (DWVG), Dierenwelzijn (DLNE) en Dienstencheques (DWSE);
 • De verdere uitrol van de nieuwe aanpak m.b.t. organisatie-audits bij een 10-tal entiteiten waarbij Audit Vlaanderen zowel de maturiteit van risicomanagement inschat als nagaat in welke mate de risico’s voor een aantal prioritaire thema’s afdoende beheerst worden door beheersmaatregelen. Bij een aantal entiteiten zal de opdracht gefaseerd verlopen in die zin dat in 2017 enkel een evaluatie van het risicomanagement gebeurt en pas in 2018 of later de eigenlijke evaluatie van de beheersmaatregelen voor een aantal thema’s.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

3. Vanaf 2017 één keer per jaar opvolging aanbevelingen

De voorbije opvolgingsrondes tonen aan dat de realisatiegraad van de aanbevelingen binnen de Vlaamse administratie sterk gestegen is. Deze bedraagt momenteel 89%. Het Auditcomité van de Vlaamse administratie besliste bijgevolg op 29 november 2016 dat de nog openstaande aanbevelingen voortaan nog slechts 1 maal per jaar zullen opgevolgd worden. Deze beslissing zorgt ervoor dat de rapporteringslast binnen Audit Vlaanderen zal dalen, wat relevant is gezien de inkrimping van de auditcapaciteit binnen de Vlaamse administratie. Daarenboven vermindert hierdoor ook de administratieve werklast voor de entiteiten.

De aanbevelingen worden voortaan enkel nog opgevolgd in de periode september-oktober. In deze periode zullen alle aanbevelingen met streefdata die vervallen in de periode 30 september 2016 t.e.m. 30 september 2017 worden opgevolgd.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

4. Nieuwe aanpak organisatie-audits Vlaamse administratie

Audit Vlaanderen evalueerde in 2016 de aanpak van de organisatie-audits en de steekproefsgewijze controles van de maturiteit van organisatiebeheersing en werkte een nieuwe, meer risicogedreven aanpak uit. De basisfilosofie van de Leidraad interne controle/organisatiebeheersing bleef hierbij behouden. Deze vernieuwde aanpak moet de entiteiten stimuleren om hun verantwoordelijkheid voor het beheersen van de belangrijkste risico’s op te nemen.

De nieuwe aanpak bestaat uit 3 stappen:

Stap 1. Evaluatie van het systeem van risicomanagement

Stap 2. De inschatting van het belang van de sturende en ondersteunende processen (thema’s van de Leidraad interne controle/organisatiebeheersing)

Stap 3. Evaluatie van de mate van risicoafdekking voor de belangrijkste risico’s binnen de geselecteerde thema’s van de Leidraad interne controle/organisatiebeheersing

Meer informatie over deze nieuwe aanpak vindt u hier: Nieuwe aanpak voor organisatie-audits bij de Vlaamse administratie.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

5. Globaal rapport wagenparkbeheer

De overkoepelende conclusies rond het beheer van het wagenpark binnen de Vlaamse administratie zijn neergeschreven in een globaal rapport dat op 19 januari 2017 werd voorgelegd aan het Voorzitterscollege. Het Facilitair Bedrijf heeft een managementreactie geformuleerd en een actieplan voor de uitvoering van de aanbevelingen opgemaakt.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

6. Thema-audit informatiemanagement

De auditplanning van Audit Vlaanderen voor 2017 voorziet de uitvoering van een thema-audit informatiemanagement binnen de Vlaamse administratie.

Eind 2016 werden de auditdoelstellingen, -reikwijdte en -aanpak vastgelegd en werd de thema-audit toegepast tijdens een pilootopdracht bij het agentschap Flanders Investment & Trade (FIT). Na een evaluatie van het gehanteerde raamwerk wordt midden februari 2017 van start gegaan met de uitrol van deze thema-audit bij vijf andere entiteiten (cf. 2. Planning 2017).

Per audit zal een auditrapport worden opgemaakt met de belangrijkste bevindingen, aanbevelingen en verbeterpunten. De overkoepelende conclusies rond het informatiemanagement binnen de Vlaamse administratie worden vervolgens midden 2017 gebundeld in een globaal rapport.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

7. Netwerk organisatiebeheersing van 20 april 2017

Op 20 april 2017 vindt het volgend netwerk organisatiebeheersing voor de ankerpunten van de Vlaamse administratie plaats.

Wat staat op de agenda?

 • Een praktijkverhaal over het concrete verloop van een organisatie-audit volgens de vernieuwde aanpak.
 • De conclusies uit het globaal rapport over de thema-audit wagenparkbeheer.

> terug naar begin

 

Audit Vlaanderen

8. Ook nog

Vacature voor consulent procesbeheer en risicobeheer bij Het Facilitair bedrijf.

> terug naar begin