Vlaamse administratie: nieuwsbrief nr 41 (april 2018)

 1. Nieuwe administrateur-generaal: Mark Vandersmissen
 2. Beleidsgerichte rapporten en opvolging van aanbevelingen
 3. Globaal rapport thema-audit Informatiemanagement
 4. Thema-audit In- en uitstroom van medewerkers
 5. Rondgang managementcomités en planning 2018
 6. Stand van zaken evaluatie maturiteit risicomanagement bij Vlaamse entiteiten
 7. Netwerk organisatiebeheersing van mei 2018 geannuleerd
 8. Relatiebeheerders als aanspreekpunt voor Vlaamse entiteiten

 

Scheidingsbalk

Nieuwe administrateur-generaal: Mark Vandersmissen

De Vlaamse Regering heeft Mark Vandersmissen, met ingang van 1 juli 2018, aangesteld als de nieuwe administrateur-generaal van Audit Vlaanderen.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Beleidsgerichte rapporten en opvolging van aanbevelingen

25 Vlaamse entiteiten ontvingen een beleidsgericht rapport  over het werkjaar 2017. Die entiteiten krijgen begin 2019 een geactualiseerd rapport voor het werkjaar 2018. Audit Vlaanderen maakt ook eind 2018 beleidsgerichte rapporten op voor de Vlaamse entiteiten waar belangrijke auditactiviteiten werden uitgevoerd.

Vlaamse entiteiten waarvoor Audit Vlaanderen enkel een opvolging van de aanbevelingen uitvoert, ontvangen een opvolgingsrapportering.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Globaal rapport thema-audit Informatiemanagement

Audit Vlaanderen ging in 2017 – zowel op niveau van de Vlaamse overheid als bij zeven individuele entiteiten – na op welke wijze het informatiemanagement invulling krijgt. De overkoepelende conclusies en aanbevelingen voor een beter informatiemanagement zijn opgenomen in een globaal rapport. Informatie Vlaanderen formuleerde, samen met Het Facilitair Bedrijf, een managementreactie en actieplan bij de aanbevelingen. Hier vindt u meer informatie over de thema-audit.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Thema-audit In- en uitstroom van medewerkers

Audit Vlaanderen voert in 2017 – 2018 een thema-audit In- en uitstroom van medewerkers uit bij 6 Vlaamse entiteiten en het Dienstencentrum Talent. Hier vindt u meer informatie over het doel de thema-audit, de geëvalueerde risico’s en het controleprogramma.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Rondgang managementcomités en planning 2018

Naar jaarlijkse gewoonte gaven het Rekenhof en Audit Vlaanderen in de eerste maanden van 2018 een toelichting op alle managementcomités.

De toelichting van Audit Vlaanderen ging hoofdzakelijk over de uitgevoerde auditopdrachten in 2017 en de planning voor 2018, zoals goedgekeurd door het auditcomité van de Vlaamse administratie.

De belangrijkste krijtlijnen van deze planning zijn:

De verdere uitrol van de vernieuwde aanpak m.b.t. organisatie-audits bij 20 Vlaamse entiteiten. Audit Vlaanderen schat dan de maturiteit van risicomanagement in en/of gaat na in welke mate de risico’s voor een aantal prioritaire thema’s afdoende beheerst worden door beheersmaatregelen. Een volledig overzicht van de planning voor deze auditopdrachten in 2018 vindt u hier.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Stand van zaken evaluatie maturiteit risicomanagement bij Vlaamse entiteiten

Audit Vlaanderen evalueerde eind januari 2018 bij 26 Vlaamse entiteiten het risicomanagement. De gewogen gemiddelde maturiteit voor het luik ‘risico-identificatie en -evaluatie’ en ‘risicobeheer’ bedraagt voor deze organisaties respectievelijk 2,5 en 2,1. Raadpleeg hier het overzicht van de gewogen gemiddelde maturiteit van het risicomanagement bij 26 Vlaamse entiteiten.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Netwerk organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen besliste om het netwerk organisatiebeheersing, dat normaal gezien gepland was in mei 2018, te annuleren. We houden u op de hoogte over activiteiten die Audit Vlaanderen in het najaar van 2018 organiseert.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Relatiebeheerders als aanspreekpunt bij Vlaamse entiteiten

Audit Vlaanderen stelde drie relatiebeheerders aan die fungeren als aanspreekpunt voor Vlaamse entiteiten. Ze zijn aangesteld voor drie jaar en volgen o.a. de audits en werkzaamheden op het vlak van interne controle en risicomanagement binnen hun eigen beleidsdomeinen op:

 1. Inge Blauwhoff

  1. Omgeving,
  2. Landbouw & Visserij,
  3. Mobiliteit & Openbare Werken
 2. Erwin Driessen
  1. Welzijn, Volksgezondheid & Gezin,
  2. Onderwijs & Vorming,
  3. Cultuur, Jeugd, Media & Sport
 3. Patricia Van de Capelle
  1. Kanselarij & Bestuur,
  2. Financiën & Begroting,
  3. Internationaal Vlaanderen,
  4. Werk & Sociale Economie,
  5. Economie, Wetenschap & Innovatie.

Vindt hier de contactgegevens.

Meer weten over de organisatiestructuur van Audit Vlaanderen? Lees hier meer.

> Terug naar begin