Vlaamse administratie: nieuwsbrief nr 42 (maart 2019)

 1. Beleidsgerichte rapporten
 2. Overleg kernministers
 3. Rondgang Managementcomités
 4. Planning 2019
 5. Globale rapporten thema-audits
 6. Studiedag ‘Risico’s en crisissen: (n)iets om bang voor te zijn.’ 23 april 2019

Scheidingsbalk

Beleidsgerichte rapporten

Audit Vlaanderen maakte begin januari de beleidsgerichte rapporten over aan de entiteiten. Via dit rapport wordt een samenvatting gegeven van de uitgevoerde auditwerkzaamheden in het afgelopen jaar. Het rapport schetst de inspanningen die een entiteit leverde op het vlak van risicomanagement en de aanbevelingen. Het werd onder meer aan de bevoegde minister(s) en Accord (het extern evaluatiebureau) bezorgd als insteek voor de evaluatie van de leidend ambtenaar van de betreffende entiteit.

Audit Vlaanderen actualiseerde in het kader van deze rapportering de stand van zaken rond het risicomanagement bij 26 entiteiten. Onderstaande tabel geeft de evolutie weer voor deze entiteiten en geeft het gewogen gemiddelde voor de 37 entiteiten waarbij de maturiteit van het risicomanagement tot eind 2018 werd geëvalueerd.

Nieuwsbrief

De voornaamste aandachtspunten op het vlak van risicomanagement blijven:

 • te weinig meetbare interne organisatiedoelstellingen die een goede risico-identificatie belemmeren;
 • een geringe risicomanagementcultuur;
 • een gebrek aan een gevalideerd kader dat de visie en invulling van het hele risicomanagementproces vastlegt;
 • onvoldoende kennis en expertise binnen de entiteiten rond risicomanagement;
 • te weinig aandacht voor interne controle op niveau van de kern- en ondersteunende processen;
 • weinig geformaliseerde rollen en verantwoordelijkheden en actieplannen.

Uit de organisatie-audits blijkt bovendien dat entiteiten hun risicobeheersing vaak iets te positief inschatten; deze audits tonen immers aan dat belangrijke residuele risico’s minder goed onder controle zijn dan dat de entiteiten zelf inschatten.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Overleg kernministers

Op 16 januari 2019 vond het jaarlijks overleg tussen enerzijds een afvaardiging van het auditcomité van de Vlaamse administratie en het auditcomité van de lokale besturen en anderzijds de kernministers plaats. Dit overleg kadert binnen de adviesfunctie van de auditcomités aan de Vlaamse Regering. De kernministers van de Vlaamse Regering zijn: de minister-president, Geert Bourgeois en de viceminister-presidenten, Hilde Crevits, Liesbeth Homans en Sven Gatz. Tijdens dit overleg zijn de audits die in 2018 plaatsvonden, toegelicht en de geplande audits voor 2019 besproken. Via dit overleg wordt de betrokkenheid van het politieke niveau met betrekking tot de strategie van Audit Vlaanderen en de opgeleverde auditresultaten versterkt, zonder de onafhankelijkheid van het agentschap in het gedrang te brengen.

Bijzondere aandacht dit jaar ging uit naar:

 • de (voorlopige) conclusies van de thema-audits HRM: in- en uitstroom en de thema-audit debet- en kredietkaarten;
 • de evolutie op het vlak van de maturiteit risicomanagement;
 • de realisatiegraad van de aanbevelingen uit de globale rapporten van de thema-audits uitgevoerd in de laatste 5 jaar m.n. projectmanagement, informatieveiligheid, voertuigenbeheer, informatiemanagement, debet- en kredietkaarten;
 • de optimalisatie van de samenwerking tussen Audit Vlaanderen en de interne auditdiensten bij de EVA’s en de VRT en hun respectievelijke auditcomités.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Rondgang Managementcomités

Naar jaarlijkse gewoonte geven het Rekenhof en Audit Vlaanderen in de eerste maanden van 2019 een toelichting op alle managementcomités van de beleidsomeinen binnen de Vlaamse administratie. De toelichting van Audit Vlaanderen gaat hoofdzakelijk over de uitgevoerde auditopdrachten in 2018 en de planning voor 2019 zoals goedgekeurd door het auditcomité van de Vlaamse administratie.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Planning 2019

Op 21 februari keurde het auditcomité van de Vlaamse administratie de definitieve planning voor 2019 goed. De belangrijkste krijtlijnen zijn:

Een overzicht van de goedgekeurde planning van de audits in 2019 vindt u hieronder:

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Globale rapporten thema-audits

In juni 2018 publiceerde Audit Vlaanderen het globaal rapport van de thema-audit Debet- en kredietkaarten op haar website. In deze audit onderzochten Audit Vlaanderen en de interne auditdiensten bij de EVA's en de VRT, de wijze waarop de entiteiten debet- en kredietkaarten beheren vanaf de toekenning van kaarten, over afspraken over het gebruik ervan, tot de controle op het gebruik. Telkens werd de effectiviteit van de beheersmaatregelen getoetst aan de resultaten van een steekproef van uitgaven uit 2016.

De overkoepelende conclusies uit de thema-audit HRM (in -en uitstroom) zijn neergeschreven in een globaal rapport. In deze thema-audit onderzocht Audit Vlaanderen in welke mate de entiteiten over adequate beheersmaatregelen beschikken om het in- en uitstroomproces correct te laten verlopen. Het globaal rapport werd besproken op het voorzitterscollege van 21 februari 2019 en wordt binnenkort gepubliceerd worden op de website van Audit Vlaanderen.

> Terug naar begin

Scheidingsbalk

Studiedag ‘Risico’s en crisissen: (n)iets om bang voor te zijn.’ 23 april 2019

Op 23 april 2019 organiseert het Departement Kanselarij en Bestuur de conferentie “Risico’s en Crisissen: (n)iets om bang voor te zijn?”. Audit Vlaanderen geeft samen met het departement en de Werkgroep Bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) invulling aan deze studiedag.

Na het openingswoord door Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering, komt de Amerikaanse Michele Wucker aan het woord. Zij spreekt over “Strategies for Managing 'Gray Rhino' Risks”, een verhaal van de “grijze neushoorn”. Dit is een metafoor voor grote risico’s die we vaak allemaal kennen, maar niet (willen) zien. Jan Briers (ere-gouverneur van Oost-Vlaanderen) zal vervolgens zijn inzichten en ervaringen op het vlak van crisis- en rampenbeheersing delen. Martin Ruebens (secretaris-generaal van het Departement Kanselarij en Bestuur en co-voorzitter van het Coördinatie- en Crisiscentrum Vlaamse Overheid) sluit de voormiddag af met een blik op de uitdagingen voor risicomanagement.

In de namiddag worden verschillende workshops georganiseerd rond o.a. bedrijfscontinuïteitsmanagement, crisiscommunicatie, en risicomanagement.

Binnen het thema risicomanagement voorziet Audit Vlaanderen een inspirerende praktijkcase gegeven door Adriana Cavaliere (Risk manager Skeyes). Vervolgens biedt Audit Vlaanderen twee workshops aan rond 1) het identificeren en formuleren van risico’s en 2) het inbedden en ondersteunen van het dagelijks risicobeheer.

Deze conferentie richt zich tot leidend ambtenaren, ankerpunten organisatiebeheersing, woordvoerders, leden van de werkgroep BCM en iedereen die meer wil weten over risicomanagement, crisismanagement en crisiscommunicatie.

Inschrijven kan via het webformulier.

> Terug naar begin