Vlaamse administratie: nieuwsbrief nr 43 (juni 2020)

Planning 2020

Op 18 februari 2020 keurde het auditcomité van de Vlaamse administratie de planning van 2020 goed. De belangrijkste krijtlijnen zijn:

 • De uitvoering van twee thema-audits over:
 1. Mobiele diensten en hardware
  Deze thema-audit focust op het efficiënt en integer beheer van mobiele diensten en hardware. In het kader hiervan werd – met succes - een bevraging uitgevoerd van het volledige werkterrein. Iedereen van harte bedankt voor de medewerking!
  Aanvullend op de vragenlijst wordt een data-analyse uitgevoerd. Een terugkoppeling over de resultaten van de bevraging en de data-analyse mag elke entiteit verwachten in de zomermaanden. De overkoepelende conclusies en eventuele aanbevelingen zal je kunnen lezen in het globaal rapport in september.
   

 2. Informatieveiligheid
  Deze thema-audit bevindt zich in de voorbereidingsfase: de auditdoelstellingen, -reikwijdte en -aanpak worden binnenkort bepaald. In de volgende nieuwsbrief hopen we jou hier alvast meer toelichting over te kunnen geven.
 • De uitvoering van twaalf procesaudits, één organisatie-audit en vier opdrachten rond de evaluatie van de maturiteit van het risicomanagement.
 • De opvolging van de aanbevelingen en de actualisatie van het risicomanagement; de resultaten hiervan zullen naar jaarlijkse gewoonte eind 2020 worden opgenomen in de beleidsgerichte rapporten.

Naast deze opdrachten startte Audit Vlaanderen begin 2020 ook met de eerste interbestuurlijke audit over de leegstand en/of verwaarlozing van bedrijfsruimten. Een interbestuurlijke audit situeert zich zowel op het lokale als op het Vlaamse niveau. De opdracht focust op de interbestuurlijke aspecten en samenwerking tussen de verschillende actoren, op de beheersmaatregelen voor o.a. de volledigheid en correctheid van de jaarlijkse inventaris en heffing, alsook op het dossierbeheer en de toegangsrechten voor de gemeenschappelijk gebruikte digitale toepassingen. Er wordt gestreefd naar een globaal interbestuurlijk rapport tegen eind 2020 - begin 2021.

Audit Vlaanderen lichtte de planning in maart en april 2020 toe op de jaarlijkse rondgang van de managementcomités van de verschillende beleidsdomeinen. Momenteel bekijkt Audit Vlaanderen samen met het auditcomité in welke mate de verdere planning van 2020 en 2021 moet en kan bijgestuurd worden o.a. naar aanleiding van de impact van COVID-19.

Een overzicht van de goedgekeurde audits voor 2020 kan je hieronder terugvinden:

 1. Procesaudits
 2. Organisatie-audits & Evaluatie van de maturiteit rond het risicomanagement
 3. Interbestuurlijke audit

> terug naar begin

Ondernemingsplan Audit Vlaanderen 2020-2024

Wil je meer weten over de auditstrategie die Audit Vlaanderen de komende vijf jaar zal bewandelen en de doelstellingen, acties en projecten die het agentschap in deze periode zal ontplooien om deze strategie te realiseren? Neem dan zeker het nieuwe ondernemingsplan van Audit Vlaanderen eens door.

Lees hier het ondernemingsplan 2020-2024.

> terug naar begin

Globale rapporten van thema-audits 'Organisatie en ondersteuning van boekhoudkundige processen' en 'ICT-organisatie'

In 2019 voerde Audit Vlaanderen twee thema-audits uit bij de Vlaamse administratie.

Thema-audit ‘Organisatie en ondersteuning van boekhoudkundige processen’

In deze thema-audit ging Audit Vlaanderen ging na of:

 • het Dienstencentrum Boekhouding en de klanten intern en in hun onderlinge relatie afspraken maken voor een betrouwbare, kwaliteitsvolle en efficiënte afhandeling van de boekhouding;
 • het waterlijndiagram een kwaliteitsvolle, klantgerichte, uniforme, efficiënte en betrouwbare afhandeling van de boekhoudkundige processen toelaat.

De conclusies en aanbevelingen van deze thema-audit vindt u in het globaal rapport.

Thema-audit ‘ICT-organisatie’

In deze thema-audit onderzocht Audit Vlaanderen of de geauditeerde entiteiten bij de uitbouw van hun ICT-organisatie de nodige beheersmaatregelen hebben geïmplementeerd om de werking van hun bredere organisatie optimaal te kunnen ondersteunen.

De globale resultaten van deze opdracht vind je terug in het globaal rapport.

> terug naar begin

Nieuwe raamovereenkomst voor uitvoering van auditopdrachten

Het Facilitair Bedrijf sloot in samenwerking met Audit Vlaanderen een nieuwe raamovereenkomst voor het ondersteunen bij of zelfstandig uitvoeren van auditopdrachten. Wil je hierover meer weten en nagaan of je een beroep kan doen op dit raamcontract als je behoefte hebt aan een doorlichting? Klik dan hier voor meer info.

> terug naar begin

Jaarverslag 2019

Audit Vlaanderen draaide in 2019 op volle toeren. Met het jaarverslag blikken we graag even terug op de geleverde inspanningen van vorig jaar.

Lees hier het jaarverslag.

> terug naar begin

Personeel

Audit Vlaanderen blijft in beweging. In het voorjaar van 2020 gingen twee collega’s op zoek naar nieuwe horizonten. Katrien Aerts vond na 8 jaar Audit Vlaanderen een nieuwe horizon in de zorgsector en is sinds 1 april stafmedewerker bij Emmaüs. Daarnaast verliet één van de pioniers ons agentschap. Na meer dan 18 jaar (!) dienst bij Audit Vlaanderen, ging Yves Bekaert per 1 mei aan de slag als senior-auditor bij het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG), waar hij de interne auditdienst versterkt. We wensen hen beiden veel succes!

Het auditteam binnen de Vlaamse administratie  werd  vanaf januari versterkt met drie nieuwe auditoren:. Welkom aan Fatima Zohra Amziab, Umit Kamali en Tania Jannis!

> terug naar begin

Uitschrijven nieuwsbrief

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf je hier uit.

Audit Vlaanderen respecteert jouw rechten bij de verwerking van je persoonsgegevens. Lees in de privacyverklaring hoe Audit Vlaanderen persoonsgegevens verwerkt, verzamelt en gebruikt.

> terug naar begin